THEREITGOESAGAINIT’SMORETHAN-AGAMEIT’SNEVERTHESAME, 2008